Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

violoncelliste
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatake-care take-care
violoncelliste
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
violoncelliste
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
violoncelliste
violoncelliste
violoncelliste
violoncelliste
violoncelliste
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— A. Bracken - "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viakrainakredek krainakredek
violoncelliste
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viakrainakredek krainakredek
violoncelliste
Poświęcenie swojego czasu dla kogoś jest chyba najpiękniejszą i najdroższą rzeczą, którą możemy ofiarować. W całym wszechświecie tylko czasu nie jesteśmy w stanie odzyskać.
— Mój umysł (via moje-mysli)
Reposted frommessedup messedup viakrainakredek krainakredek
violoncelliste
6297 2da1 500
violoncelliste
4847 acdf 500
violoncelliste
You see, I'm not sure what the secret to happiness is, but I'm pretty sure it starts when you go outside.
— Tom Rosenthal.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
violoncelliste
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaszarakoszula szarakoszula
violoncelliste
violoncelliste
2158 1598 500
Reposted fromrubinek rubinek viaditzybruschetta ditzybruschetta
violoncelliste
4176 72fa 500
Reposted fromgubert gubert viajessamine jessamine
violoncelliste
9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl